6.
Synonym of STAMINA

7.
Synonym of MORIBUND

8.
Synonym of MURKY

9.
Synonym of VAPID

10.
Synonym of STRINGENT