31.
Synonym of DECIMATE

32.
Synonym of NOSTALGIC

33.
Synonym of PROMISCUOUS

34.
Synonym of DISPARAGE

35.
Synonym of REBATE