1.
Synonym of BRACE

2.
Synonym of BAFFLE

3.
Synonym of VILIFY

4.
Synonym of PROFOUND

5.
Synonym of ERADICATE