1.
Synonym of FESTAL

2.
Synonym of MELD

3.
Synonym of PASTIME

4.
Synonym of RECOLLECT

5.
Synonym of DELEGATE